Iz naših krajev > Kulturna dediščina > Spomeniki

Spomeniki
Državno pomembna kulturna dediščina

Planina

Območje kraškega Planinskega polja zaznamuje uravnano, poplavno dno pretežno v travinjah z vegetacijskimi členi in mikroreliefnimi pojavi. Pozidava je umaknjena na obrobje. Značilna je visoka stopnja ujemanja med rabo prostora in naravnimi značilnostmi. Planinsko polje spada med območja kompleksnega varstva kulturne dediščine.

Planinsko polje

Cerkniško polje 
Obsega Cerkniško polje z zaledjem in Bloško planoto, torej območje z večjo koncentracijo med seboj prostorsko in vsebinsko povezanimi kulturnimi prvinami. Raba prostora je tradicionalna pri čemer so kulturna krajina, urbanistične zasnove naselij in stavbna dediščina dobro ohranjene. Cerkniško polje spada med območja kompleksnega varstva kulturne dediščine.

Cerkniško polje

Arheološko najdišče Cerkev Marijinega rojstva v Cerknici - Pri raznih posegih v zemljo so bile v Cerknici odkrite prazgodovinske, antične in srednjeveške arheološke ostaline – prazgodovinski in rimski grobovi, trasa rimske ceste ter protiturški tabor. Okoli cerkve Marijinega rojstva je deloma odkrito srednjeveško skeletno grobišče z zanimivimi pridatki.

Vas Otok pri Cerknici   
Majhna gručasta vas - edini primerek otoške vasi pri nas. Vedutno neizpostavljeno, zaradi zaraščenosti silhueta in dominanta zabrisani. Kompleksi domačij dobro ohranjeni.

Vas Žerovnica  
Dvovrstna obcestna vas je nastala v mlajši kolonizacijski dobi z izrazito silhueto in dominanto.  Lijakast tržni prostor se končuje z dominantno Herblanovo kaščo. Pravilno nizanje objektov,  z značilnim prehodom v obdelovalne površine, gartelci ob glavni komunikaciji.

Žerovnica

Vas Begunje pri Cerknici 
Obcestna vas, silhueta in dominanta značilni iz vzhodne in zahodne smeri. Vstopna dela neizrazita. Talna zasnova, ulična linija in objekti dobro ohranjeni v osrednjem delu. Izrazitega osrednjega dela nima, večja razširitev ob cerkvi.

Domačija Grahovo 62 - Grahovo 
Ob breg zidana  hiša z zasnovo iz 17. stoletja. V spodnji etaži, skozi katero teče potok, je obokan prostor nekdanje kovačnice in mlina. Zidan hlev s svinjaki, kozolec na psa, ruševine kašče in ribnik. Razglašen kulturni spomenik lokalnega pomena.

Domačija Grahovo 62

Hiša Goričice 8 - Goričice
Obnovljena, pritlična kmečka hiša, podolžnega tlorisa, krita s slamnato kritino. Po zasnovi je hiša verjetno iz konca 18. stoletja. Predlog za razglasitev za kulturni spomenik državnega pomena.

Češnovcova hiša je bila leta 2013 obnovljena. Zdaj je, ob predhodni najavi na telefon 041 376 475, možen tudi ogled notranjosti. Lepo vabljeni!

Goričice 8

Herblanova kašča - Žerovnica  
V breg zidana, podkletena, iz kamna grajena enocelična kašča z vhodno lopo pred obokano kletjo. Dostop v nadstropje po enoramnem stopnišču in vhodni lopi, ki sloni na dveh trebušastih stebričih, med njima lesena ograja. Sredina 19. stoletja. Predlog za razglasitev za kulturni spomenik državnega pomena.

Herblanova kašča

Hiša Gerbičeva 32 - Cerknica  
Enonadstropna zidana hiša. Osrednja os vzdolžne fasade z vhodom in mansardo nad njim je izvedena iz sicer ravne ploskve fasade, ki je bogato členjena – enako tudi obe čelni fasadi. Avtor Ivan Ronko. Letnica v tlaku 1905. Predlog za razglasitev za spomenik lokalnega pomena.

Gerbičeva 32

Cerkev sv. Primoža in Felicijana - Bločice  
Poznogotska cerkev, omenjena že 1397, z notranjo poslikavo iz tretje četrtine 15. stoletja in glavnim zlatim oltarjem iz 1672. V tlorisni zasnovi severni zvonik, pravokotna ladja in 3/8 zaključeni prezbiterij z rebrastim zvezdastim obokom.

Cerkev sv. Primoža in Felicijana

Cerkev Marijinega rojstva - Cerknica
Vzorčna poznogotska dvoranska cerkev (do 1515) z dolgim korom je po prezidavi v letu 1482 dominanta naselja. Dozidani sta baročni kapeli, oprema sodi večinoma v 19. stol.

Cerkev Marijinega rojstva

Tabor - Cerknica  
Sredi naselja je ohranjen del taborskega obzidja protiturške utrdbe (1515) z dvema kvadrastima stolpoma in enim valjastim. V gornjem stolpu je bil rojen pesnik J. Udovič.

Tabor

Cerkev sv. Volbenka - Zelše
Centralno, trilistno-deteljičasto zasnovano cerkev je dal zgraditi cerkniški župnik Gregor Červič v poznih sedemdesetih letih 17. stoletja. Trikonhalno notranjost prekriva centralni zvezdast obok. Zrelobaročni zvonik prizidan 1731.

Cerkev sv. Volbenka

Pristava sv. Marije Magdalene z vplivnim območjem - Cerknica 
(sinonim: Marof, Cerknica - Hiša Cesta 4.maja 1)
Nadstropna stavba. Prvine baročne zasnove okoli 1700. Etaži ločeni z delilnim zidcem, vogali poudarjeni z rustiko, vhodni del pa z ločenim portalom ( 1/4 19. stol.). Nad vrati je svetlobna odprtina. Razglašen kulturni spomenik lokalnega pomena.

Cesta 4.maja 1

Drevored - Martinjak 
Del enostranskega lipovega drevoreda med Planino in Martinjakom iz prve polovice 20. stoletja, ki se je ohranil le v delih. Starost dreves je med 70 in 100 leti. Strnjen del drevoreda sestavlja dvaindvajset lip.

Drevored pri Martinjaku
Razglašeni in predlagani spomeniki lokalnega pomena

Hiša Partizanska 17 (Kravanjeva hiša) - Cerknica
Mogočna dvoetažna stavba, pokrita z dvokapno streho. Fasada, okenske mreže, vhodna vrata in ograje na stopnišču oblikovane v maniri prve polovice 19. stol. Vhodni portal z letnico 1814. Razglašen kulturni spomenik lokalnega pomena.

Kravanjeva hiša

Domačija Begunje 39 - Begunje
Domačija pri »Cencovih«: nadstropna hiša z letnico 1855 na portalu in letnico 1838 na kovanih vratih. Nadstropna iz kamna zidana kašča z letnico 1840. V pritličju in v prizidku ohranjena kovačija z letnico 1796, v nadstropju bivalni del. Predlog za razglasitev za kulturni spomenik lokalnega pomena.

Medenova žaga in  mlin (Begunje 99 in 100) - Begunje
Gručasta domačija(sinonim tudi Ta zgornji mlin): pritlična zidana hiša, nadstropen hlev s senikom, zidana pritlična kašča, nadstropna zidana hiša z letnico 1844 z mlinom v kletnem delu, zidani svinjaki, žaga, lesen kozolec toplar, lesen skedenj in ograjen vrt za hišo.
Predlog za razglasitev za kulturni spomenik lokalnega pomena.

Domačija Peščenk 1- Cerknica
Domačija: nadstropna, v breg zidana stanovanjska hiša z letnico na polkrožnem kamnitem portalu 1853. Simetrična dvokapna streha z nizkim primorskim strešnim naklonom in kratkimi strešnimi napušči. Delno zidano gospodarsko poslopje – hlev. Predlog za razglasitev za kulturni spomenik lokalnega pomena.

Peščenk 1

VIR:

  • Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije: STROKOVNE ZASNOVE S PODROČJA VARSTVA KULTURNE DEDIŠČINE ZA SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PROSTORSKIH SESTAVIN DOLGOROČNEGA PLANA OBČINE CERKNICA

Life 2006
Foto galerija
Kontakt
Ramsar Natura 2000 Life
Pilcom Web Design '07

Novice in obvestila  Predstavitev parka  Narava  Iz naših krajev  Informacije za obiskovalce  Izobraževanje  

Notranjski regijski park, Tabor 42, SI-1380 Cerknica, Slovenija, telefon: +386 (0)5 909 16 12, faks: +386 (0)1 709 06 33, email: info@notranjski-park.si