Rezultati iskanja

Home / News

Javno zbiranje ponudb za zakup zemljišč

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), Javni zavod Notranjski regijski park v letu 2022 razpisuje POZIV ZA ZAKUP ZEMLJIŠČ PARCELNA ŠT. 921, 923, 924, 925 vse K.O. 1661 BEGUNJE PRI CERKNICI 

Zakupnik se s podpisom 5 letne zakupne pogodbe še posebej zaveže da:

 • bo na zemljiščih, ki so predmet zakupa vzpostavljena redna (letna) košnja, ki bo izvajana po 1. avgustu tekočega leta;
 • bo z zemljišči gospodaril na način, ki zagotavlja trajno rodovitnost zemljišč – vnos vsakršnih gnojil v tla je prepovedan;
 • bo kmetijska zemljišča obdeloval in uporabljal v skladu z njihovim namenom;
 • bo proizvodnjo prilagodil ekološkim in talnim razmeram ter preprečeval onesnaževanje ali drugačno degradiranje zemljišč;
 • bo preprečeval onesnaževanje ali drugačno zaviranje rasti rastlin ter ne bo sadil gensko spremenjenih rastlin;
 • bo uporabljal zemljiščem in kraju primerne metode za preprečevanje zbitosti tal in erozije;
 • prevzema vso morebitno odškodninsko odgovornost za škodo na zemljišču v zakupu in škodo tretjim osebam, ki bi nastala kot posledica posegov s strani zakupnika ali osebe, ki je delala po njegovem naročilu, podzakupnika, ali drugega, ki mu je zakupnik omogočil rabo stvari v zakupu;
 • bo plačeval zakupnino v zneskih in rokih dogovorjenih v zakupni pogodbi;
 • zemljišč ali njihovih delov, brez predhodnega pisnega soglasja zakupodajalca, ne bo dajal v podzakup;
 • bo zakupodajalca po ugotovitvi sprememb na zemljiščih in morebitnih posegih tretjih oseb na zemljišča o tem takoj obvestil, sam pa opravil vse potrebno za zaščito svojih pravic iz naslova varstva posesti;
 • na zemljiščih brez predhodnega pisnega soglasja zakupodajalca ne bo postavljal nobenih objektov, trajnih nasadov, naprav, izvajal melioracijskih del, ali s kakršnimkoli drugačnim načinom delovanja spreminjal njihove kmetijske namembnosti;
 • lahko samo s pisnim soglasjem Notranjskega regijskega parka izvaja ukrepe, s katerimi se povečuje vrednost zemljišča;
 • od zakupodajalca ne bo uveljavljal škode na pridelkih zaradi divjadi, naravnih nesreč, ali drugih oseb;
 • brez pisnega soglasja zakupodajalca ne bo posegal v lesno zarast, ki raste na kmetijskih zemljiščih;
 • bo v primeru spremembe katastrskih podatkov, med temi tudi bonitete, pristal na uskladitev zakupne pogodbe z novim stanjem, ki bo tudi podlaga za nov izračun letne zakupnine;
 • bo pri poseganju v drevje, ki raste na kmetijskih površinah upošteval pisne pogoje Notranjskega regijskega parka;
 • bo objekte in naprave, ki jih ima v zakupu, na lastne stroške vzdrževal v uporabnem stanju;
 • bo po prenehanju zakupa, zakupodajalcu vrnil zemljišča, v stanju v kakršnem so bila, ko jih je dobil v zakup, upoštevajoč njihovo normalno rabo. Če bodo ob prenehanju zakupa na zemljišču amortizirani objekti in naprave, jih mora zakupnik na lastne stroške odstraniti;
 • bo ob prekinitvi zakupne pogodbe prepustil posest na zemljiščih in sprostil GERK (grafična enota rabe kmetijskih zemljišč) s svojega kmetijskega gospodarstva.

 

Ogled je možen po predhodnem dogovoru – Dejvid Tratnik.

Izklicna cena za letni zakup zgoraj navedenih petih zemljišč je 31,73 €.

Ponudbe sprejemamo do 2. 2. 2022:

 • Po pošti - Notranjski park, Tabor 42, 1380 Cerknica.
 • V tajništvu Notranjskega parka - Tabor 42, Cerknica – Kristina Anzeljc.
 • PONUDBE NAJ BODO V ZAPEČATENIH KUVERTAH S PRIPISOM - PONUDBA ZA ZAKUP - NE ODPIRAJ!
 • Ponudb poslanih po e-mail pošti ne bomo upoštevali.

Ponudba mora vsebovati:

 • Osebne podatke dražitelja/ponudnika.
 • Potrdilo o statusu kmeta.
 • Ponujeno ceno.
 • Kontaktne podatke dražitelja/ponudnika.

Odpiranje ponudb bo opravljeno javno, dne 3.2.2022 ob 10.00 v sejni sobi Notranjskega regijskega parka (Tabor 42, 1380 Cerknica).

Zakup se opravlja po načelu videno - zakupljeno, izbrani ponudnik mora ponujeno zakupnino na osnovi pogodbe poravnati v 7. dneh od prejema sklepa o izbranem ponudniku, z nakazilom na TRR Notranjskega parka, v skladu s pogodbo. Plačilo zakupnine je bistven sestavni del tega pravnega posla. Kriterij izbora je izpolnjevanje pogoja statusa kmeta, skupaj z najvišjo ponujeno ceno. V kolikor bi se pojavili dve ali več enakovrednih ponudb, bi prodajalec izvedel pogajanja z vsakim ponudnikom, ki je oddal najvišjo ceno, ločeno.