Rezultati iskanja

Domov / Izobraževalne vsebine / Živalski svet

Plazilci

Plazilci so tisti vretenčarji, ki so prvi popolnoma osvojili kopno in v nas vzbujajo največje nelagodje.

Mnoge vrste plazilcev so danes zaradi preganjanja redke in ogrožene. V Sloveniji stalno živi 22 avtohtonih vrst. Znotraj Notranjskega regijskega parka pa jih najdemo deset vrst.

Uporabljena literatura in koristne povezave:

- Mršić N. (1997): Plazilci (Reptilia) Slovenije. Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ljubljana, 167 pp.

- Plazilci Slovenije - jih poznamo?:
http://sites.google.com/site/plazilcislovenijejihpoznamo/nasi-plazilci

- Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah:
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200446&stevilka=2216

- Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam:
http://www.uradni-list.si/1/content?id=38615&part=&highlight=rde%C4%8Di+seznam

- Herpetološko društvo Slovenije: http://www.herpetolosko-drustvo.si/

Kuščarice

Slepci ali breznogi kuščarji

Gadi

Goži