Rezultati iskanja

Kulturna krajina

Cerkniško jezero je zaradi visoke stopnje ujemanja med naravo in rabo prostora uvrščeno med izjemne krajine Slovenije. Tu se prvine kulturne dediščine prepletajo z naravnimi vrednotami.

Visokodebelni sadovnjaki

»Neke vrste (jabolk) se drže celo leto« (Janez Vajkard Valvasor; Slava vojvodine Kranjske)

Visokodebelni sadovnjaki

Drevoredi

Lipov drevored je po izročilu nekdaj povezoval gradova Haasberg in grad Snežnik

Drevoredi

Oblikovanje krajine skozi čas

Človek je na obliko krajine najpomembneje vplival s sečnjo drevja, košnjo in pogozdovanjem

Oblikovanje krajine skozi čas