Rezultati iskanja

Domov / Novice

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA POSEK IN SPRAVILO LESA

Javni zavod Notranjski regijski park razpisuje poziv za javno zbiranje ponudb za posek in spravilo lesa

Parcela: 2972/1687, 2972/1688 vse K.O. 1677 DOLENJA VAS
Količina: cca. 5m3 mešanega lesa – oslabele smreke, leska….
Izklicna cena je 10,00 €

Ogled je možen po predhodnem dogovoru - g. Dejvid Tratnik, tel: 01 7090 636
Ponudbe sprejemamo do 26. 7. 2018:
     • Po pošti - Notranjski park, Tabor 42, 1380 Cerknica
     • V tajništvu Notranjskega parka - Tabor 42, Cerknica- g. Dejvid Tratnik
     • PONUDBE NAJ BODO V ZAPEČATENIH KUVERTAH S PRIPISOM- PONUDBA ZA POSEK DREVJA- NE ODPIRAJ!
     • Ponudb poslanih po e-mail pošti ne bomo upoštevali.

Ponudba mora vsebovati:
     • Osebne podatke dražitelja/ponudnika
     • Ponujeno ceno
     • Kontaktne podatke dražitelja/ponudnika.

Odpiranje ponudb bo opravljeno javno, dne 26. 7. ob 12.00 v prostorih Notranjskega parka.
Kupuje se po načelu videno - kupljeno, izbrani ponudnik mora ponujeno kupnino na osnovi pogodbe poravnati v 7 dneh od prejema sklepa o izbranem ponudniku, z nakazilom na TRR Notranjskega parka, v skladu s pogodbo. Plačilo kupnine je bistven sestavni del tega pravnega posla. Kriterij izbora je najvišja ponujena cena. V kolikor bi se pojavili dve ali več enakovrednih ponudb, bi prodajalec izvedel pogajanja z vsakim ponudnikom, ki je oddal najvišjo ceno, ločeno.