Rezultati iskanja

Domov / Novice

Javno zbiranje ponudb za zakup zemljišč

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), Javni zavod Notranjski regijski park v letu 2022 razpisuje POZIV ZA ZAKUP ZEMLJIŠČ PARCELNA ŠT. 921, 923, 924, 925 vse K.O. 1661 BEGUNJE PRI CERKNICI 

Zakupnik se s podpisom 5 letne zakupne pogodbe še posebej zaveže da:

 • bo na zemljiščih, ki so predmet zakupa vzpostavljena redna (letna) košnja, ki bo izvajana po 1. avgustu tekočega leta;
 • bo z zemljišči gospodaril na način, ki zagotavlja trajno rodovitnost zemljišč – vnos vsakršnih gnojil v tla je prepovedan;
 • bo kmetijska zemljišča obdeloval in uporabljal v skladu z njihovim namenom;
 • bo proizvodnjo prilagodil ekološkim in talnim razmeram ter preprečeval onesnaževanje ali drugačno degradiranje zemljišč;
 • bo preprečeval onesnaževanje ali drugačno zaviranje rasti rastlin ter ne bo sadil gensko spremenjenih rastlin;
 • bo uporabljal zemljiščem in kraju primerne metode za preprečevanje zbitosti tal in erozije;
 • prevzema vso morebitno odškodninsko odgovornost za škodo na zemljišču v zakupu in škodo tretjim osebam, ki bi nastala kot posledica posegov s strani zakupnika ali osebe, ki je delala po njegovem naročilu, podzakupnika, ali drugega, ki mu je zakupnik omogočil rabo stvari v zakupu;
 • bo plačeval zakupnino v zneskih in rokih dogovorjenih v zakupni pogodbi;
 • zemljišč ali njihovih delov, brez predhodnega pisnega soglasja zakupodajalca, ne bo dajal v podzakup;
 • bo zakupodajalca po ugotovitvi sprememb na zemljiščih in morebitnih posegih tretjih oseb na zemljišča o tem takoj obvestil, sam pa opravil vse potrebno za zaščito svojih pravic iz naslova varstva posesti;
 • na zemljiščih brez predhodnega pisnega soglasja zakupodajalca ne bo postavljal nobenih objektov, trajnih nasadov, naprav, izvajal melioracijskih del, ali s kakršnimkoli drugačnim načinom delovanja spreminjal njihove kmetijske namembnosti;
 • lahko samo s pisnim soglasjem Notranjskega regijskega parka izvaja ukrepe, s katerimi se povečuje vrednost zemljišča;
 • od zakupodajalca ne bo uveljavljal škode na pridelkih zaradi divjadi, naravnih nesreč, ali drugih oseb;
 • brez pisnega soglasja zakupodajalca ne bo posegal v lesno zarast, ki raste na kmetijskih zemljiščih;
 • bo v primeru spremembe katastrskih podatkov, med temi tudi bonitete, pristal na uskladitev zakupne pogodbe z novim stanjem, ki bo tudi podlaga za nov izračun letne zakupnine;
 • bo pri poseganju v drevje, ki raste na kmetijskih površinah upošteval pisne pogoje Notranjskega regijskega parka;
 • bo objekte in naprave, ki jih ima v zakupu, na lastne stroške vzdrževal v uporabnem stanju;
 • bo po prenehanju zakupa, zakupodajalcu vrnil zemljišča, v stanju v kakršnem so bila, ko jih je dobil v zakup, upoštevajoč njihovo normalno rabo. Če bodo ob prenehanju zakupa na zemljišču amortizirani objekti in naprave, jih mora zakupnik na lastne stroške odstraniti;
 • bo ob prekinitvi zakupne pogodbe prepustil posest na zemljiščih in sprostil GERK (grafična enota rabe kmetijskih zemljišč) s svojega kmetijskega gospodarstva.

 

Ogled je možen po predhodnem dogovoru – Dejvid Tratnik.

Izklicna cena za letni zakup zgoraj navedenih petih zemljišč je 31,73 €.

Ponudbe sprejemamo do 2. 2. 2022:

 • Po pošti - Notranjski park, Tabor 42, 1380 Cerknica.
 • V tajništvu Notranjskega parka - Tabor 42, Cerknica – Kristina Anzeljc.
 • PONUDBE NAJ BODO V ZAPEČATENIH KUVERTAH S PRIPISOM - PONUDBA ZA ZAKUP - NE ODPIRAJ!
 • Ponudb, poslanih po e-mail pošti, ne bomo upoštevali.

 

Ponudba mora vsebovati:

 • Osebne podatke dražitelja/ponudnika.
 • Kontaktne podatke dražitelja/ponudnika.
 • Potrdilo o statusu kmeta.
 • Potrdilo o lastništvu na sosednjem zemljišču
  ali Potrdilo o zakupu na sosednjem zemljišču
  ali Potrdilo o nosilcu GERK na sosednjem zemljišču.
 • Ponujeno ceno.

Odpiranje ponudb bo opravljeno javno, dne 3. 2. 2022 ob 10.00 v sejni sobi Notranjskega regijskega parka (Tabor 42, 1380 Cerknica).

Zakup se opravlja po načelu videno – zakupljeno. Izbrani ponudnik mora ponujeno zakupnino na osnovi pogodbe poravnati v 7. dneh od prejema sklepa o izbranem ponudniku, z nakazilom na TRR Notranjskega parka, v skladu s pogodbo. Plačilo zakupnine je bistven sestavni del tega pravnega posla.

Kriterij izbora je izpolnjevanje pogoja statusa kmeta, ter vsaj enega izmed zgoraj navedenih pogojev; to so lastništvo ali zakup ali vpis GERK na zemljiščih, ki mejijo na zemljišča, ki so predmet tega javnega zbiranja ponudb.

Izbran bo tisti ponudnik, ki bo poleg vseh navedenih pogojev ponudil najvišjo ponujeno ceno.

V kolikor bi se pojavili dve ali več enakovrednih ponudb, bi prodajalec izvedel pogajanja z ponudniki, ki izpolnjujejo pogoje in so oddali enako ceno, ločeno.