Rezultati iskanja

Domov / Novice

#Natura2000Award - LIFE Stržen

Evropska nagrada Natura 2000 nagrajuje odličnost pri upravljanju območij Natura 2000 ter izpostavlja pomembnost tega omrežja pri ohranjanju narave za lokalne skupnosti in gospodarstvo v Evropski uniji. Finalisti predstavljajo najboljše pobude za zaščito dragocene biotske raznovrstnosti Evropske unije in trajnostno upravljanje Natura 2000 območij, hkrati pa spodbujajo sodelovanje z lokalnimi skupnostmi.

Eden izmed 26 finalistov je tudi Notranjski park s projektom  LIFE Stržen: Izboljšanje stanja območij Natura 2000 na presihajočem Cerkniškem jezeru z renaturacijo struge vodotoka Stržena. Za nagrado Natura 2000 se tako potegujemo v kategoriji "Ohranjanje na kopnem" (ang. Conservation on land), ki nagrajuje prizadevanja za ohranjanje na kopenskih območjih. Ta kategorija je namenjena dejavnostim, ki so pripomogle k izboljšanju stanja ohranjenosti kopenskih vrst ali habitatov, ki so zavarovani na dotičnem območju.

Renaturacija Stržena na Cerkniškem jezeru. Foto: arhiv NRP

 

S podporo EU finančnega mehanizma LIFE, je bila v Sloveniji, na Cerkniškem jezeru obnovljena mogočna struga Stržen, ki je bila v začetku 20. stoletja izravnana, v želji, da bi voda s Cerkniškega jezera hitreje odtekla in da bi bile površine lahko v tistih težkih časih uporabne za kmetijstvo. Projektno območje prekrivata dve Natura 2000 območji - Cerkniško jezero in Notranjski trikotnik.

Obnova je obsegala izkop 2,1 km nekdanjega meandra, preusmeritev struge v meander in zasutje kanala. S preusmeritvijo Stržena iz kanala v njegov naravni okljuk se je bistveno izboljšal ekosistem in habitat presihajočega Cerkniškega jezera. Izjemen je tudi hidrološki doprinos obnovitvenih del vodotoka. Podaljšan je zadrževalni čas vode, vlažnost območja na preko 60 hektarjev velikem vplivnem območju, s tem je območje bolj odporno na podnebne spremembe in ne nazadnje, povečal se je ustrezni življenski prostor za ribe, nevretenčarje, ptice in sesalce. 

Poleg obnove prednostnega Natura 2000 habitatnega tipa - presihajoča jezera, se je na večjem območju Cerkniškega jezera, v neposredni bližini obnovljenega Stržena, izboljšal življenjski prostor pticam trstičja. Z oblikovanjem mirne cone na 215 hektarjih in ureditvijo območja, se je povečal gnezditveni in prehranjevalni habitat bobnarici (Botaurus stellaris) in še 14 drugim vrstam ptic trstičja iz Direktive o pticah, kar kaže na to, da so učinki projekta ne zgolj doprinos lokalnemu okolju, temveč tudi evropskemu. Poleg obnove habitata za bobnarico, se je, da bi se zmanjšal negativni vplivi obiskovalcev v času gnezditvene sezone ptic, z različnimi aktivnostmi preusmerjalo obiskovalce iz občutljivih območij Cerkniškega jezera. Vzpostavljena je bila preusmerjevalna infrastruktura, posebna infrastruktura za opazovanje medveda in drugih gozdnih živali, z intenzivno komunikacijo pa je bila dosežena večja ozaveščenost ljudi o pomenu območja in njegovi pestri biodiverziteti.

Ptica velika bobnarica in njen življenski prostor. Foto: arhiv NRP

Vzpostavljeno je bilo učinkovito sodelovanje z lastniki zemljišč, lovci in ribiči, s čimer so bili postavljeni temelji za prihodnja skupna prizadevanja za ohranitev tega dragocenega ekosistema. K uspehu projekta sta prispevala tudi sodelovanje z lokalnimi skupnostmi in razvoj trajnostnih proizvodov, kar je zagotovilo široko podporo in koristi tako za biodiverziteto kot tudi za lokalno gospodarstvo. Dve lovski družini sta s podporo projekta LIFE STRŽEN pri postavitvi lovskih opazovalnic razširili svojo gospodarsko dejavnost s produktom opazovanja medveda, kar je pomenilo premik k gospodarskim dejavnostim, ki so bolj združljive z ohranjanjem narave. 

Impresivna prizadevanja tega projekta poudarjajo zavezanost k doseganju ekološke obnove in izboljšanju odpornosti na podnebne spremembe ter s tem prispevajo k bolj trajnostni prihodnosti.

Več o projektu si lahko preberete na uradnem spletnem mestu projekta LIFE Stržen.
Vaš glas pa lahko oddate oddate na tej povezavi.