Rezultati iskanja

Domov / Novice

Notranjski park se je pridružil projektu Mejice

Mejice so nepogrešljiv element kulturne krajine, saj povečujejo število rastlinskih in živalskih vrst. Ob robovih kmetijskih zemljišč, ob rekah in potokih se vijejo različno široki pasovi drevja in grmovja. To so mejice ali ponekod narečno tudi omejek, graja, živica, živa meja, zgraja, paseka, seča, seč. Razširjene so tako v nižinah na poljih kot tudi na gričevjih vseh slovenskih pokrajin. Nastajale so z zasajevanjem in s spontano širitvijo s semeni, ki jih je širil veter ali živali. Prve mejice so verjetno nastale naključno, davno v preteklosti, ob krčenju gozda zaradi pridobivanja obdelovalnih površin in njihovem tradicionalnem obdelovanju. Ti pasovi so navadno ostali vzdolž lastninskih meja med zemljišči. Čeprav mejice razmejujejo posamezne parcele ter krajino, od koder izhaja tudi njihovo poimenovanje, pa so tudi povezovalni element pokrajine. Povezujejo različne življenjske prostore, v katerih ima dobre pogoje za življenje pester nabor rastlinskih in živalskih vrst. Prav zato se je Notranjski park kot eden od partnerjev odločil sodelovati v projektu Mejice.

Uradni naziv projekta:

EIP 16.5 – Mejice: »Mejice kot podpora biotski raznolikosti, ohranjanju tradicionalnega in izginjajočega kulturnega vzorca slovenskega podeželja ter zagotavljanju ekosistemskih storitev«

Vodilni partner: Gozdarski inštitut Slovenije

Vodja projekta: dr. Tine Grebenc

Projektni partnerji:

Kmetije iz različnih slovenskih regij:

Turistična kmetija pri Andrejevih (https://www.andrejevi.si/),

Trajanje projekta: maj 2021 – maj 2024

Namen projekta

Ozavestiti in usposobiti deležnike, predvsem kmetijska gospodarstva ter strokovno in laično javnost o znanjih in veščinah vzpostavljanja in ohranjanja mejic, ki predstavljajo enega izmed najvrednejših elementov kulturne krajine in stalnico kmetijskega prostora. Vzpostavitev novih in obnova obstoječih mejic bo prispevala k zagotavljanju visoke ravni biotske raznovrstnosti kmetijskih gospodarstev in boljšo izrabo ekosistemskih storitev, ki jih mejice nudijo.

Mejice v kmetijski krajini na Ljubljanskem barju, pri Blatni Brezovici (vir: Google Zemljevidi).

Cilji projekta

Razvoj novih in sodobnih rešitev na področju vzpostavljanja in vzdrževanja mejic, ki bodo bistveno prispevale k večanju vrstne pestrosti na kmetijskih gospodarstvih ter zmanjšanju in blaženju vpliva podnebnih sprememb na širše okolje. Izboljševati trenutno stanje mejic in dolgoročno povečevati dobrobit za njihove lastnike skozi aktivnosti ozaveščanja, rednega usposabljanja deležnikov ter z oblikovanjem sodobnega in večnamenskega modela upravljanja mejic.

Ključna vodila pri vzpostavljanju mejic:

  • zadostna najmanjša vrstna pestrost mejic,

  • preprečevanje razširjanja ali zmanjševanje številčnosti invazivnih tujerodnih vrst,

  • spodbujanje in zagotavljanje uravnalnih, ohranjevalnih in proizvodnih funkcij mejic.

Z ustrezno vzpostavljenimi mejicami se bo zagotavljalo:

  • proizvodnjo pestrega nabora dobrin (medonosnost, sadje/plodovi, gobe),

  • druge funkcije, kot so ohranjanje vrstne pestrosti, opraševanje, razširjanje semen, biološka kontrola škodljivcev in ohranjanje genske raznovrstnosti,

  • zadrževanje površinskega odtoka vode in onesnažil ter zadrževanje vode v tleh,

  • zmanjšanje erozije,

  • vezava ogljika v tla,

  • ohranjanje rodovitnosti in strukture tal.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz kmetijskega sklada za razvoj podeželja (4. JR za podukrep 16.5. Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam), vrednost sofinanciranja znaša 248.605,02 €. Notranjski park kot partner od tega prejme 3.600 € za namene izvajanja predavanj oz. strokovnih izobraževanj ter širjenje rezultatov projekta.

Več informacij: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm) in Program razvoja podeželja RS (www.program-podezelja.si/).