Rezultati iskanja

Domov / Novice

Velik dosežek za kmete: spremembe ukrepa VTR, za olajšanje življenja koscev - kmetov in ohranjanje življenja pernatih koscev

V okviru Programa razvoja podeželja se zaključuje projekt, v katerem smo se kmetje in naravovarstveniki ukvarjali z izboljšavami kmetijsko okolijskega ukrepa VTR – Habitati ptic vlažnih travnikov. Na zaključni video konferenci, ki je bila plod enoletnega dela, so predstavili predlog spremenjenega ukrepa. Kot predstavnik Notranjskega parka je pri projektu sodeloval Tomaž Jančar, ki je po konferenci povedal: »Na naše veliko zadovoljstvo so spremembe ukrepa VTR podprli vsi udeleženci in skupaj smo sprejeli pobudo, da se spremenjena pravila uveljavijo čimprej, tako da bi bil vpis možen že z letom 2022!«

Ukrep VTR je eden od štirih ciljnih naravovarstvenih kmetijsko okolijskih ukrepov, s katerim se zagotavlja ugodno stanje ptiča kosca (Crex crex) in drugih travniških ptic. Trenutno ukrep od kmetov zahteva, da s košnjo pričnejo šele po prvem avgustu. Izkazalo pa se je, da vsakoletna pozna košnja na nekaterih območjih pospešuje širjenje invazivne zlate rozge (Solidago spp.). Ta povzroča slabšanje travniških območij. S tem se slabšajo pogoji za uspešno gnezditev kosca. Vsi sodelujoči v projektu smo se strinjali, da bo spremenjeni VTR v vseh pogledih boljši – za naravo in za kmete.

Pri oblikovanju predloga za spremembo ukrepa VTR so poleg že omenjenega strokovnega direktorja Notranjskega parka Tomaža Jančarja sodelovali še Zavod RS za varstvo narave, Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Krajinski park Ljubljansko barje in naslednja kmetijska gospodarstva: Matej Petkovšek, Francelj Mulec, Anton Mrzlikar, Martin Gornik, Jernej Benčan, Andrej Bergoč, Jožef Blažon. Projektne aktivnosti so potekale na štirih Natura 2000 območjih, kjer je ukrep VTR možno izvajati in sicer: Cerkniško jezero, Ljubljansko barje, Planinsko polje in Pivka.

Po enoletnem delu so sodelujoči pri projektu preverjali, ali bi bilo ukrep VTR odslej mogoče izvajati z dvema datumoma košnje. In ob uspešnem zaključku srečanj, ki so se vmes zaradi epidemije morala preseliti na splet (videokonference), oblikovali naslednje predloge sprememb: 

  1. Na zemljišču (GERK-u), vpisanem v VTR se uvede možnost zgodnejše košnje, če v tekočem letu tam kosec ni zabeležen

  2. Za GERK-e, ki bi bili izven kroga z radijem 150 m okrog mesta registracije kosca, bi bila v tekočem letu košnja dovoljena po 10.7.

  3. Ukrep naj se spremeni iz upravljavskega v pol rezultatskega, kar pomeni, da bi bil kmet plačan na dva načina:

-        za upravljavski del: 349,99 €/ha enotno po vsej Sloveniji (torej tudi na Cerkniškem jezeru, kjer so bili doslej kmetje za enako delo plačani 100 €/ha slabše kot drugod)

-        za rezultatski del: če bi bil v tekočem letu v monitoringu na travniku zabeležen kosec, bi kmet prejel dodatek v višini

  • 100 €/ha za dele travnika v radiju 150 m okrog mesta registracije kosca

  • 350 €/ha za dele travnika v radiju 50 m okrog mesta registracije kosca

  • Za travnike, kjer bi bilo zabeleženih več koscev in bi se krogi prekrivali, bi se dodatki seštevali

  1. Predlagamo, da bi bil kmet upravičen do polnega plačila tudi v primeru, če travnika zaradi višje sile (poplave) ne bi mogel pokositi – pod pogojem, da bi do naslednje pomladi izvedel predpisane ukrepe za preprečevanje zaraščanja travnika z grmovjem

  2. Predlagamo, da se dvema predpisanima načinoma košnje (od znotraj navzven ali od enega roba proti drugemu) dodaja še tretja možnost: kmet bi kosil od zunaj navznoter, pri čemer bi na koncu na sredini pustil rešilni otok širine vsaj 10m; rešilni otok bi se lahko pokosil po tretjem dnevu po osnovni košnji; kmet bi lahko med tremi možnimi načini košnje samostojno izbiral.

Vse to so zapisali v poseben dokument in ga posredovali za to področje pristojnim uradnikom Ministrstva za kmetijstvo. V kakšni obliki bo prenovljeni ukrep VTR na koncu zaživel, je torej odvisno od političnih odločitev, ki bodo sprejete na kmetijskem ministrstvu, a videti je, da je podpira spremembi velika.

Če bi bil dokument v celoti sprejet, bi za cerkniške kmete to pomenilo, da bodo za upravljavski del izvajanje ukrepa plačani bistveno boljše kot doslej, enakovredno drugim kmetijskim območjem v Sloveniji: 349,99 €/ha namesto dosedanjih 223,10 €/ha. Obenem bi za rezultatski del prejeli novo, dodatno plačilo, ki ga doslej ni bilo, in sicer v primeru, da bi bil v tekočem letu v monitoringu na travniku zabeležen kosec.