Rezultati iskanja

Domov / Novice

Žetev semen za obnovo jezerskih travnikov

Kot partner pri projektu LIFE FOR SEEDS (LIFE Semena) v Notranjskem parku na prav poseben način skrbimo za obnovo travnikov, ki se jih že dalj časa ne kosi več: tako, da nabiramo semenske mešanice s travnikov, ki so vrstno bogati, in jih sejemo na vrstno osiromašene površine. Posebej za ta namen so projektni sodelavci z ljubljanske Fakultete za strojništvo (LeCAD – laboratorij za konstruiranje) razvili in izdelali krtačni traktorski priključek za žetje semen. S takšnim krtačnim strojem zagotovimo avtohtone in lokalne semenske mešanice, obenem pa se izognemu vnašanju tujerodnih in invazivnih vrst.

Krtačni nastavek je bil izdelan posebej za namene našega projekta.

Krtačni stroj, ki je bil načrtovan in izdelan posebej za naš projekt LIFE Semena, deluje tako, da motor traktorja poganja krtače na priključku (podobno kot kosilnico), zrela semena pa se zbirajo v zalogovniku. Semena bomo na izbranih zemljiščih želi večkrat v sezoni, z namenom nabrati semena vseh vrst, ki so za določen življenjski prostor značilna. Po končani žetvi semen s krtačnim priključkom je za vzdrževanje travnika potrebno to površino še pokositi, saj krtačni stroj v glavnem pobere le zrela semena oz. plodove, večina ostalih delov rastlin pa ostane nepoškodovanih. Košnja je nujna, da se prepreči zaraščanje travnika z lesnimi vrstami, kar je sicer naraven, a z vidika vzdrževanja travnika neželen pojav. Različni načini košnje dajo različen rezultat v smislu pestrosti vrst, ki se na travniku pojavljajo, zato bomo v okviru našega dela opredelili načine košnje, ki bodo omogočali vzdrževanje travnikov v stanju, primernem za gospodarjenje in vzdrževanje vrstne pestrosti. Pri tem se bomo oprli na neprecenljive izkušnje domačinov, ki vzdržujejo najbolj pisane mokrotne travnike, nizka barja in visoka šašja na območju presihajočega Cerkniškega jezera. Način gospodarjenja se namreč neposredno odraža na tipu življenjskega prostora ter bogastvu vrst in številu osebkov posamezne vrste v njem.

V okviru projekta LIFE for seeds (LIFE Semena) Notranjski park kot partner med drugim sodeluje tudi pri obnovi kmetijskih površin v zaraščanju in opredelitvi ustreznih načinov obnove in vzdrževanja travniških, barjanskih in močvirskih življenjskih prostorov. Zaposleni v parku bomo nabirali semena vrst značilnih za presihajoče Cerkniško jezero, ki jih bosta vodilni partner projekta - Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) ter Kmetijski inštitut Slovenije (KIS) hranila v semenski banki. Obnove travniških življenjskih prostorov in ostalih aktivnosti predvidenih po projektu pa se bodo lotili še v dveh partnerskih zavarovanih območjih, in sicer v Krajinskem parku Goričko in Triglavskem narodnem parku. V projektu LIFE Semena tako dajemo velik poudarek multidisciplinarnemu pristopu, saj v njem sodelujemo zaposleni na tako različnih področjih, kot so agronomija, varstvo narave in strojništvo. Verjamemo, da lahko v današnjem času tudi na področju naravovarstva dosežemo izboljšave le s sodelovanjem ljudi z različnim naborom znanj. Poleg tega se zavedamo, da je znanje domačinov, pridobljeno skozi desetletja gospodarjenja z zemljišči, neprecenljivo pri pripravi načrtov upravljanja z zemljišči, ki nam bodo služili kot vodilo pri obnovi in vzdrževanju v naravovarstvenem smislu izjemnih travniških površin na Cerkniškem jezeru.

Fotografije: Rudi Kraševec