Rezultati iskanja
Pogoji in pravila nagradnih iger

Pogoji in pravila nagradnih iger

Cerkniško jezero

"Cerkniško jezero", foto: Jošt Gantar

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE: UGANKA LETA na OMREŽJU FACEBOOK

 
1. Splošne odločbe
Organizator nagradne igre »UGANKA LETA«, je Javni zavod Notranjski regijski park (Tabor 42, 1380 Cerknica) (v nadaljevanju: organizator). Nagradna igra poteka od 27. decembra do 31. decembra na družbenem omrežju Facebook na naslovu @Notranjskipark.

Nagradna igra ni sponzorirana s strani podjetja Meta (lastnik omrežja Facebook) in ni povezana s podjetjem Meta. Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje v nagradni igri, prejme organizator nagradne igre. 

2. Pogoji sodelovanja v nagradni igri
V nagradni igri lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije (fizične osebe). Mlajši od 18. let morajo pridobiti dovoljenje staršev za sodelovanje v nagradni igri. V nagradni igri sodelujejo vsi, ki v komentar zapišejo pravilen odgovor na zastavljeno vprašanje pod objavo: [UGANKA LETA], na Facebook strani: @Notranjskipark.

3. Potek nagradne igre in razglasitev nagrajencev
Od srede, 27. 12. 2023, od 9.00, do nedelje, 31. 12. 2023, do 23.59
, pod objavo z naslovom [UGANKA LETA] na Facebook strani  @Notranjskipark uporabniki v obliki komentarjev pod objavo odgovarjajo na zastavljeno nagradno vprašanje. Organizator bo nagrajence izžrebal iz nabora pravilnih odgovorov, ki so v obliki komentarjev pod objavo. Izžrebanci prejmejo nagrado, skladno z vrstnim redom žreba in vrtnim redom seznama nagrad. Razglasitev nagrajencev (na podlagi žreba) bo v sredo, 3. 1. 2024, ob 12. uri na Facebook strani @Notranjskipark.Vsi sodelujoči se s sodelovanjem v nagradni igri strinjajo z objavo njihovega Facebook profila na Facebook omrežju.

4. Rezultati žrebanja, nagrade in prevzem nagrad
Rezultati žrebanja in nagrajenci bodo objavljeni na Facebook strani @Notranjskipark. Pred izročitvijo nagrad mora organizator s strani nagrajencev v roku petih (5) dni po razglasitvi prejeti potrebne osebne podatke: Facebook uporabniško ime, ime in priimek, naslov, telefonsko številko. 

Organizator nagradne igre bo nagrajence preko objave na Facebook strani @Notranjskipark pozval, naj podatke posredujejo na elektronski naslov: tic@notranjski-park.si. Posredovanje vseh teh podatkov je pogoj za izročitev nagrade, ki bo prejemnikom poslana po pošti ali pa jo bodo lahko osebno prevzeli na naslovu Center za obiskovalce Cerkniško jezero, Dolenje Jezero 68, 1380 Cerknica. Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrade niso prenosljive, zamenjava nagrade ni mogoča.

Nagrade:
Organizator bo podelil pet (5) nagrad po naslednjem vrstnem redu:  
(1) 1x vstopnica za 1 osebo za Center za obiskovalce Cerkniško jezero 
(2) 1x nahrbtnik Jezerska dogodivščina 
(3) 1x knjiga Neverjetna 
(4) 1x kino vstopnica za 1 osebo v Kulturnem domu Cerknica 
(5) 1x vstopnica za 1 osebo za Veliki pustni karneval Čebelji zlet

 5. Davki in akontacija dohodnine
Vse nagrade so v manjši vrednosti od 42,00 EUR, zato se v skladu Z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2), dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika nagrade.

Organizator ni odgovoren za davke in akontacijo dohodnine, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami.

6. Odgovornost
Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje družabnega omrežja Facebook ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge nedelovanja. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega ali nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.

7. Seznanjenost s pravili nagradne igre
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci pristanejo na pravila nagradne igre, ki so objavljena na spletni strani https://www.notranjski-park.si/pomembne-informacije/pogoji-pravila-nagradnih-iger/ . Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb teh pogojev in se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi le-teh dopolnjene pogoje objavil na strani https://www.notranjski-park.si/pomembne-informacije/pogoji-pravila-nagradnih-iger/ . S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s temi pravili in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre.

8. Varovanje osebnih podatkov
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci nagradne igre dovolijo organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja področje varstva osebnih podatkov. Upravljavec zbirke osebnih podatkov je organizator nagradne igre – Javni zavod Notranjski regijski park. Organizator nagradne igre bo osebne podatke nagrajencev uporabljal izključno za namene izvedbe nagradne igre. Organizator nagradne igre jamči, da podatki, ki jih bodo sodelujoči posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo RS.

S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženci, v primeru da bodo nagrajeni, izrecno strinjajo, da dovolijo objavo osebnih podatkov (ime in priimek) na Facebook strani @Notranjskipark.

9. Reševanje sporov
V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro [UGANKA LETA], je pristojno stvarno sodišče na območju sedeža organizatorja nagradne igre.

Organizator:
Javni zavod Notranjski regisjki park
Tabor 42
1380 Cerknica

Cerknica, december 2023


Nujni piškotki
Piškotki tretjih oseb