Rezultati iskanja
Eco Karst

Eco Karst

Ekosistemske storitve kraških zavarovanih območij – gonilne sile za trajnostni razvoj na lokalni ravni

Akronim projekta : Eco Karst

Projekt je sofinanciran z EU skladi (ERDF, IPA).

Projekt Eco Karst želi izboljšati gospodarjenje in trajnostni razvoj kraških naravnih območij. Preko projekta bomo ozaveščali o ekosistemskih storitvah ter spodbujali lokalnih podjetništvo, ki temelji na ohranjanju biodiverzitete.

Spletna povezava: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/eco-karst

Projektna izkaznica:

• Trajanje: 30 mesecev (januar 2017 - junij 2019)
• 12 partnerjev iz devetih držav: Nemčija, Avstrija, Madžarska, Romunija, Slovenija, Hrvaška, Črna Gora, Srbija in Bosna
• 7 pilotnih območij: zaščitena kraška območja v 7 različnih državah
• Vodilni partner: Zavod za gozdove Slovenije (ZGS), Slovenija
• Vodja projekta: mag. Aleksander Golob
• Skupna vrednost projekta: 2.273.303 EUR

Podlage za oblikovanje projektne ideje

• Reševanje skupnega izziva zaščitenih kraških območji v iskanju ravnovesja med varstvom narave, razvojem in trajnostno rabo.
• Vseh 7 pilotnih zaščitenih kraških območij se sooča s podobno problematiko: pomanjkljivo upravljanje z naravo in gospodarjenje z gozdovi, omejene zmogljivosti za spopadanje z vplivi degradacije ekosistemov, pomanjkanje ustreznega znanja in delovanja o materialnih in nematerialnih koristi ekosistemskih storitev

Pričakovanja

• Glavni cilj projekta ECO KARST je na temelju ovrednotenih ekosistemskih storitev prispevati k varovanju in trajnostnemu razvoju kraških naravnih območij v Donavskem bazenu.
• Rezultat projekta bo izboljšano gospodarjenje in trajnostni razvoj kraških naravnih območij, ki se bosta izražala v povečanem zavedanju o ekosistemskih storitvah. Hkrati bo projekt spodbujal podjetništvo, ki bo s svojo dejavnostjo temeljilo na biotski raznovrstnosti lokalnih območij ter s tem prispevalo k njenemu ohranjanju ter lokalnemu zaposlovanju.

Zemljevid pilotnih območij

Partnerji v projektu

• Zavod za gozdove Slovenije ZGS
• Notranjski regijski park NRP
• Park prirode “Žumberak - Samoborsko gorje” JUPPSZG
• Kalkalpen National Park NPK
• Global Nature Fund – International Foundation for Environment and Nature GNF
• Bükki Nemzeti Park
• MTA Ökológiai Kutatóközpont, Centre for Ecological Research, Hungarian Academy of Sciences MTA ÖK
• RNP Romsilva - Apuseni Nature Park Administration R.A. ANPA
• Parks Dinarides – Network of Protected Areas of Dinarides Dinaric Arc Parks
• Centre for Environmentally Sustainable Development CESD (COOR)
• Cantonal Public Institution for the Protected Natural Areas Sarajevo CPE PAM
• JP "Nacionalni park Tara" PU NP Tara

Predvidene aktivnosti NRP v projektu

- participatorno mapiranje in vrednotenje ekosistemskih storitev,
- razvoj integrativnih akcijskih načrtov s kartami priložnosti, ki so povezane z biotsko raznolikostjo (BIO karte),
- razvoj skupne strategije za trajnostno rabo ekosistemskih storitev na krasu