Rezultati iskanja
EIP 16.5 - Vodna telesa

EIP 16.5 - Vodna telesa

Projekt z naslovom: »Vključevanje vodnih teles v agroekosistemih s ciljem vzpostavljanja vročih točk biodiverzitete na kmetijskih gospodarstvih in izboljšanja potenciala kmetijskih zemljišč v času podnebnih sprememb« sodi med projekte Evropskega partnerstva za inovacije (EIP).

Namen projekta: deležnike – kmetijska gospodarstva, ožjo in/ali širšo strokovno ter splošno javnost ozavestiti in usposobiti, da bodo pridobili ključna znanja, izkušnje in veščine za dolgoročno sonaravno ohranjanje in vzpostavitev biotske pestrosti ter boljše izkoriščanje ekosistemskih funkcij in storitev vodnih teles kot elementa (krajinske prvine) kmetijskega prostora.

Cilji projekta:

 • vzpostavitev ekološko bogatejšega kmetijskega prostora;
 • večja pestrost habitatnih tipov na območjih KG, posredno tudi ohranjanje naravovarstveno pomembnih habitatnih tipov na KG;
 • ohranjanje populacij rastlinskih in živalskih vrst ob ekstremnih vremenskih razmerah, katerih frekvence se ob podnebnih spremembah povečujejo (suša, vročina);
 • obnova, ohranitev in obogatitev obstoječih vodnih teles;
 • vključevanje vodnih teles v prostor in izboljšanje vrednosti kmetijskih proizvodov KG;
 • povečanje ozaveščenosti kmetov, kmetijskih svetovalcev in drugih deležnikov v prostoru o pomenu vodnih teles za ohranjanje in povečanje vrstne pestrosti;
 • večja usposobljenost kmetov in drugih deležnikov v prostoru na področju vnosa in vzdrževanja vodnih teles za zagotavljanje večje vrstne pestrosti;
 • prenos pridobljenega projektnega znanja v prakso;
 • razširjanje rezultatov projekta.


Glavni cilj projekta je izdelava modela oz. usmeritev za obravnavo celostnega vidika vodnih teles v prostoru KG, in sicer tako prostorskega vidika vključevanja vodnih teles v kmetijski prostor – pomen vodnih teles kot krajinske prvine, kot tudi njihovega ekološkega vidika – vodna telesa kot prvina krajine z visokim potencialom za podporo k razvoju različnih vodnih in obvodnih habitatnih tipov in s tem podporo biodiverziteti ter za zmanjšanje ali blažitev oz. prilagajanje na podnebne spremembe, ob ustreznem vključevanju v kmetijski prostor.

 

Pričakovani rezultati:

 • usmeritve za obnovo in ohranjanje obstoječih vodnih teles (izveden praktični preizkus rešitev);
 • usmeritve za vnos in vzdrževanje novih vodnih teles (izveden praktični preizkus rešitev);
 • podpora biodiverziteti (ohranjanje in povečevanje, posebej vrst, vezanih na vodne in mokrotne habitate, ki so globalno ogrožene) in povečanje krajinske pestrosti;
 • večja ozaveščenost kmetov in lastnikov zemljišč o pomenu različnih krajinskih elementov, s poudarkom na pozitivnih učinkih biotske raznovrstnosti na kmetijsko gospodarstvo oz. kmetijsko pridelavo;
 • ohranjanje ugodnega stanja površinskih in podzemnih voda ter prispevek k izboljševanju zmernega/slabega stanja dolvodno od obnovljenih/vnesenih vodnih teles zaradi prestrezanja erodiranih delcev, hranil in FFS;
 • vplivi na lokalno mikroklimo, kar je ugodno ob vročinskih dogodkih;
 • določena povečana razpoložljivost vode za uporabo na kmetiji v času suše;
 • večja usposobljenost KG o pomenu vodnih teles, njihovi obnovi, vnosu in vzdrževanju;
 • pridobljeno projektno znanje razširjeno med druga KG, strokovnjake, študente, splošno javnost;
 • razširjeni rezultati projekta med KG, strokovno in splošno javnost;
 • pozitiven vpliv na kmetijske proizvode partnerskih KG.


Vodilni partner: Gozdarski inštitut Slovenije
Vodja projekta: dr. Tine Grebenc

Projektni partnerji:

- Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
- Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko,
- Notranjski regijski park
- 2DOM d.o.o., so.p.
- Park Škocjanske jame
- Novinet d.o.o., so.p.

Kmetije iz različnih slovenskih regij:

- Kmetija Vrhivšek (Alenka Zapušek)
- Kmetija Andrejevi
- Kmetija Kerin
- Kmetija Večko

Trajanje projekta: februar 2024 – februar 2027

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz kmetijskega sklada za razvoj podeželja,  vrednost sofinanciranja znaša 249.759,32 €. Projekt se izvaja v okviru ukrepa M16: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja RS 2014-2020, 5. javnega razpisa za podukrep 16.5. Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam za projekte EIP.

 

Več informacij: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in Program razvoja podeželja RS.