Rezultati iskanja
Kras.re.vita

Kras.re.vita

Spletna stran projekta

Izboljšanje stanja naravovarstveno najpomembnejših delov travišč in barjanskih površin na Cerkniškem jezeru in Planinskem polju

Akronim projekta: KRAS.RE.VITA

1. Osnovni podatki o operaciji:

Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014-2020

Tematski cilj: 6. Ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite uporabe virov

Prednostna os: 6. Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti

Naziv prednostne naložbe: 6.2. Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem NATURA 2000 in zelenimi infrastrukturami

Sklad: ESRR

2. Opis projekta

Vrednost projekta znaša skoraj 4,9 milijona evrov, sofinanciran pa bo v vrednosti 4,7 milijonov evrov. Od tega bo 80 odstotkov sredstev prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj, 20 odstotkov pa Slovenija. Okoli 160.000 evrov, in sicer do polne vrednosti projekta, bodo zagotavljali partnerji v projektu. Vodilni partner projekta je Javni zavod Notranjski regijski park. Drugi partnerji v projektu so Zavod RS za varstvo narave, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Zavod Znanje Postojna ter občini Postojna in Logatec. Cilj projekta je izboljšati stanje ciljnih habitatnih tipov in vrst na Natura 2000 območju Notranjski trikotnik, ki zajema območji Cerkniškega jezera in Planinskega polja. Z različnimi ukrepi se bo neposredno na terenu izboljšalo stanje in revitaliziralo kulturno krajino na 232 hektarjih površine. V okviru projekta se bo na Cerkniškem polju obnovilo dvojni okljuk Stržena na Belem Bregu, ki je bil v preteklosti reguliran, na Planinskem polju pa se bo zasulo osuševalni jarek in odkopalo zasute naravne depresije. S tem se bo izboljšalo stanje habitatnega tipa presihajoča jezera in vrst kostanjevka ter mala tukalica.

Z vzpostavitvijo rednega gospodarjenja s kmetijskimi zemljišči bo poskrbljeno za habitatne tipe vlažni travniki z modrim stožkovjem, bazična nizka barja in hidrofilna visoka steblikovja ter za vrste kosec, pisana penica, veliki pupek in travniška morska čebulica. Z ureditvijo kala se bo izboljšal habitat hribskega urha. Za navadnega netopirja bo izveden ukrep čiščenja gvana in vzpostavitev lažjega dostopa do porodniške kolonije. V okviru projekta bodo razbremenjeni najobčutljivejši deli projektnega območja zaradi pritiskov obiskovanja, in sicer z vstopnimi točkami, učnimi potmi, ornitološkimi opazovalnicami, vstopnimi mesti za čolnarje in parkirišči za obiskovalce. Vzporedno z izvajanjem konkretnih aktivnosti na terenu se bo s komunikacijskimi aktivnostmi dvignila naravovarstvena zavest lokalne in širše javnosti.

Projekt sledi izhodiščem Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020 in je eden od prednostnih projektov za izvedbo v okviru Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015–2020) (vir: mop.gov.si).