Rezultati iskanja
LIFE TRŠCA

LIFE TRŠCA

Naslov projekta:
»Upravljanje močvirskih habitatov za ohranjanje vodnih ptic presihajočih jezer«

Vodilni partner projekta: 
Notranjski regijski park

Partnerji projekta:

 • Univerza v Ljubljani – Biotehniška fakulteta
 • Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
 • Zavod Republike Slovenije za varstvo narave
 • Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
 • Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Trajanje projekta:
01/09/2023–31/12/2029

Cilji projekta:

Glavni cilj projekta je izboljšati stanje ohranjenosti presihajočega Cerkniškega jezera. V ta namen bomo:

 • uvedli nove in prenovili stare kmetijsko-okoljske ukrepe, ki spodbujajo spremembe obstoječih kmetijskih praks košnje in so podlaga za izplačilo kmetijskih subvencij lastnikom zemljišč na presihajočem Cerkniškem jezeru,
 • izvajali aktivnosti za ohranjanje najpomembnejših močvirnih zemljišč ter spremljali in vrednotili spremembe v tem habitatnem tipu,
 • odstranjevali odmrlo biomaso in iskali tržne priložnosti za njeno uporabo,
 • obnovili gnezditveni habitat race kostanjevke in rjavovratega ponirka in omilili motnje med njunim gnezdenjem in prezimovanjem,
 • uredili promet ob Cerkniškem jezeru z izgradnjo parkirišča na Gorenjem Jezeru in postavitvijo nove prometne infrastrukture,
 • opravili niz strokovnih raziskav in analiz z različnih področij, nujno potrebnih za resno strokovno delo in ustrezen management z zemljišči na Cerkniškem jezeru,
 • informirali, obveščali in izobraževali širšo javnost s posebnim poudarkom na aktivnostih in dogodkih za otroke in mladostnike.
Delovni paket 1: Projektni management in koordinacija
 • T.1.1 - Vodenje projekta - NRP

  Opis naloge:

  Učinkovit management je ključnega pomena za uspešnost izvedbe projekta. Notranjski regijski park ima izkušnje z managementom  LIFE projektov in drugih evropskih projektov.  Seznanjeni smo s strogimi pravili finančno-administrativnega managementa in odgovornostjo za izvedbo projektnih del. Manager projekta je zadolžen za nudenje podpore in nadzor nad izvajanjem aktivnosti vseh partnerjev ter koordinacijo skupnih aktivnosti. Ima pregled nad financami in časovnim izvajanjem projektnih aktivnosti ter nad vso projektno dokumentacijo. Za koordinacijo in izvajanje projektnih aktivnosti posameznega partnerja so zadolženi koordinatorji projekta.

  Status: Naloga se izvaja

  Rezultati:

 • T.1.2 - Načrtovanje in organizacija

  Opis naloge:

  Na začetku projekta bomo pripravili detajlni procesni načrt, v katerem bo vsaka projektna akcija podrobneje opredeljena s specifičnimi nalogami. Za vsako posamezno nalogo bomo določili časovni okvir in odgovornega člana projektne skupine. Procesni načrt bomo redno posodabljali.

  Status: Naloga se izvaja

  Rezultati:

 • T.1.3 - Finančni management in administracija

  Opis naloge:

  Vsak član projektne skupine je odgovoren za ažurno vodenje arhiva aktivnosti in nalog, za katere je zadolžen, in redno izpolnjevanje časovnic. Slednje pregleduje in podpisuje vodja ali koordinatorji projekta mesečno. Posebno pozornost bomo namenjali finančni dokumentaciji.

  Status: Naloga se izvaja

  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Rezultati:

  V četrtek, 14. marca, in petek, 15. marca 2024, je v Notranjskem regijskem parku potekal prvi obisk zunanjega nadzornika projekta LIFE TRŠCA, dr. Mitje Kaligariča. V sklopu srečanja je bil pregledan napredek po posameznih akcijah projekta ter obrazložitve, ki so povezane z upravljanjem in finančnim vidikom projekta. Opravljen je bil tudi terenski ogled.


 • T.1.4 - Partnerski sestanki

  Opis naloge:

  Da bi zagotovili nemoteno izvajanje projektnih nalog in uresničevanje projektnih ciljev bomo  ves čas trajanja projekta organizirali redna srečanja zaposlenih. Ustanovili bomo usmerjevalno tehnični odbor, ki ga bodo sestavljali predstavniki vseh projektnih partnerjev.

  Status: Naloga se izvaja

  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Rezultati:

  Vzpostavili smo redne partnerske sestanke, kjer pregledamo izvedeno delo in se dogovorimo, kaj je potrebno narediti v prihodnje.


Delovni paket 2: Izboljšanje stanja trstišč in druge močvirske vegetacije HT 3180* z novimi kmetijskimi ukrepi in s prenovo obstoječih ukrepov
 • T.2.1 - Določitev optimalnega režima za upravljanje močvirskih habitatov

  Opis naloge:

  Skupaj s partnerji bomo določili optimalen način upravljanja z vsemi tipi vegetacije habitata presihajoče jezero (HT 3180*) in natančno določili razporeditev določenih vrst vegetacije. Vse ugotovitve bodo predstavljale podlago za ekonomsko učinkovito oblikovanje novih Kmetijsko-okoljskih ukrepov za upravljanje z močvirsko vegetacijo ter za pripravo detajlnega načrta upravljanja na projektnem območju. Naloga T.2.1 je razdeljena na več podnalog:

   

  T.2.1.i - Analiza trenutne uporabe zemljišč in z njo povezanih obstoječih predpisov in ukrepov kmetijske politike

  S partnerjema ZRSVN in MKGP bomo analizirali podatke o uporabi zemlje na projektnem območju v zadnjih 5 letih in podatke o vključenosti kmetov v kmetijsko-okoljskih ukrepih in drugih ukrepih kmetijske politike. Ocenili bomo, kateri od teh ukrepov imajo negativen vpliv na upravljanje z  močvirsko vegetacijo in se morajo zato spremeniti. V končno analizo trenutnega upravljanja bomo vključili tudi izkušnje 30 lokalnih lastnikov zemljišč, s katerimi bomo opravili intervjuje.

  Rezultati analiz iz te podnaloge bodo pripravljeni kot poročilo in bodo ključni pri pripravi novih in prenovi obstoječih kmetijsko-okoljskih in drugi ukrepov kmetijske politike.

   

  T.2.1.ii - Identifikacija tipov močvirske vegetacije in določitev optimalnega upravljanja z njimi

  V sklopu te naloge bomo s pomočjo profesionalne GPS naprave natančno določili porazdelitev različnih tipov močvirske vegetacije na Cerkniškem jezeru, za vsakega izmed njih naredili oceno z vidika ekosistema in določili optimalno metodo upravljanja. Pripravili bomo tudi analizo ekoloških potreb rjavovratega ponirka in race kostanjevke. Pri pripravi analize bodo sodelovali tudi strokovnjaki s Poljske, ki bodo obiskali Cerkniško jezero in projektni ekipi svetovali na terenu.

  Na podlagi vseh zbranih podatkov in analiz bomo pripravili poročilo o optimalni rabi močvirskih habitatov, ki bo podlaga za pripravo Načrta upravljanja (T.2.1.iv) in za oblikovanje kmetijsko-okoljskih ukrepov.

   

  T.2.1.iii - Vzpostavitev poskusnih / demonstracijskih parcel z različnimi režimi košnje

  NRP bo pripravil set eksperimentalnih parcel na dveh lokacijah, na katerih bomo preizkušali različne režime košnje (opustitev košnje, košnja enkrat letno, košnja na dve leti, košnja na tri leta). Na teh parcelah bomo delali redne popise vegetacije, da bomo spremljali odziv habitata in vegetacije na različne načine upravljanja. Prav tako bodo te  testne parcele uporabne kot učni pripomoček za različne skupine.

  NRP bo najprej pripravil detajlni načrt za vzpostavitev poskusnih ploskev ter njihovo upravljanje, nato jih bomo označili na terenu, zraven pa postavili tudi informacijsko tablo z informacijami o tej podnalogi.

   

  T.2.1.iv - Podroben načrt upravljanja zemljišč na projektnem območju

  Na podlagi zbranih podatkov v vseh zgoraj omenjenih aktivnostih bomo za vsako parcelo na projektnem območju pripravili podroben načrt upravljanja. Slednji bo zagotavljal optimalne življenjske pogoje tako različnim vrstam močvirske vegetacije kot tudi populacijam ciljnih vrst ptic.

  Status: Naloga se izvaja

  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Rezultati:

  6. februarja 2024 smo izvedli interno delavnico na temo vrednotenja močvirskih habitatov z vsemi projektnimi partnerji. Obravnavali smo 6 tipov močvirskih habitatov: vitalna trstišča, trsje s kravino, kravina, obrežna vegetacija, jezerska okna in jezersko bičkovje. Za vsakega od njih smo na delavnici najprej definirali rastlinske in živalske vrste, ki so vezane nanj, nato pa še vse stvari, na katere je potrebno paziti pri načrtovanju ukrepa kmetijske politike.


   

 • T.2.2 - Oblikovanje novih in preoblikovanje obstoječih ukrepov kmetijske politike na Cerkniškem jezeru

  Opis naloge:

  V sklopu te naloge bomo oblikovali predloge za nove/prenovljene ukrepe kmetijske politike za naslednji Strateški načrt za obdobje 2028-2034 in za novo finančno perspektivo Skupne kmetijske politike po letu 2027.

  T.2.2.i - Ustanovitev strokovne skupine za upravljanje zemljišč in pripravo predlogov za nove / prenovljene ukrepe kmetijske politike

  Ustanovili bomo strokovno skupino, ki bo oblikovala predloge za nove / prenovljene ukrepe kmetijske politike za ohranjanje močvirskih habitatov presihajočega Cerkniškega jezera. Strokovno skupino bodo predstavljali predstavniki vseh projektnih partnerjev, predstavniki Kmetijsko svetovalne službe, Agencije za kmetijske trge, lokalnih agrarnih skupnosti in lovskih družin.

  Strokovna skupina se bo udeležila dveh izletov v tujino, kjer bomo obiskali organizacije, ki imajo izkušnje z oblikovanjem kmetijskih ukrepov z namenom izmenjave informacij. Skupina bo pripravila tudi predloge za prenovo veljavnega ukrepa VTR za kosca.

  T.2.2.ii - Priprava gradiva za delo strokovne skupine

  Za potrebe dela strokovne skupine bodo projektni partnerji pripravili različna gradiva:

  • gradivo o vplivu košnje na trstišča, visoki šaš in drugo močvirsko vegetacijo,
  • gradivo o vplivu košnje trstišč in druge močvirske vegetacije na ptice,
  • pregled in analiza sorodnih kmetijskih ukrepov iz drugih držav EU,
  • gradivo o vplivu vodnega režima/nihanja na močvirsko vegetacijo,
  • material o ekonomskem aspektu košnje močvirske vegetacije.

   

  T.2.2.iii - Sprejem predlogov za nove / prenovljene ukrepe kmetijske politike znotraj veljavne nacionalne skupne kmetijske politike

  Sprejeti predlogi za kmetijske ukrepe bodo vključeni v nacionalno zakonodajo skupne kmetijske politike.

  T.2.2.iv - Informiranje kmetov s ciljem spodbujanja k pristopu k novim / prenovljenim kmetijsko – okoljskim ukrepom in drugim ukrepom kmetijske politike

  Izvedli bomo niz aktivnosti s ciljem informiranja lokalnih kmetov in lastnikov zemljišč o prihajajočih spremembah in spodbujanja k vključitvi v nove kmetijske ukrepe.  

  Status: Naloga se izvaja

  Rezultati:

   

Delovni paket 3: Sistemska rešitev za zaščito najpomembnejših močvirskih zemljišč
 • T.3.1 - Priprava GIS baze podatkov za podporo upravljanju z zemljišči z namenom ohranjanja narave na Cerkniškem jezeru

  Opis naloge:

  NRP ima v lasti več kot 800 parcel, razpršenih po vsem območju presihajočega jezera. V sklopu projekta LIFE TRŠCA bomo kupili in naredili izmenjavo za dodatnih 100 ha zemljišč. Število parcel, ki jih upravljamo, in podatki, ki jih z njimi v zvezi zbiramo, so tako obsežni, da je upravljanje podatkov postalo resna težava. Zato bojo projektni partnerji NRP, ZRSVN in DOPPS razvili in vzpostavili spletno GIS bazo podatkov, ki bo služila za upravljanje vseh potrebnih informacij za obvladovanje in nadzor upravljanja z zemljišči. V okviru te naloge sta predvidena tudi dva izleta v tujino, k organizacijam, ki imajo v uporabi podobno bazo podatkov za upravljanje z zemljišči in si z njimi podelili izkušnje.

  Nov modul podatkovne baze bo sestavni del nacionalnega Naravovarstvenega atlasa in tako na voljo vsem slovenskim naravnim parkom in organizacijam, ki se ukvarjajo z upravljanjem zemljišč s ciljem trajnega ohranjanja narave.

  Status: Naloga se izvaja

  Rezultati:

 • T.3.2 - Razčiščevanje lastništva na Cerkniškem jezeru

  Opis naloge:

  Več 100 ha zemljišč na presihajočem Cerkniškem jezeru ima nejasno lastništvo. Razlogov za to je več, od neizvršenih postopkov dedovanja zemljišč po smrti lastnikov, do dedovanja v skladu z načelom nujnih deležev in neizvršenih postopkov prenosa zemljišč iz pretekle družbene lastnine Socialistične federativne republike Jugoslavije na sedanje agrarne skupnosti. Zemljišč, katerih lastništvo je nejasno, NRP največkrat ne more pridobiti v svoje upravljanje, ta pa so zapuščena, zarasla z gozdom ali celo nezakonito uporabljana s strani nepooblaščenih oseb. V sklopu te naloge bomo zato pregledali lastništvo vseh parcel na projektnem območju in angažirali pravnika, ki nam bo pomagal pri postopkih razjasnjevanja lastništva.

  Status: Naloga se izvaja

  Rezultati:

 • T.3.3 - Izmenjava zemljišč

  Opis naloge:

  V sklopu te naloge se bomo osredotočili na izmenjavo zemljišč. Parcele v lasti NRP, ki so primerne za vsakoletno košnjo, bomo izmenjali s privatnimi zemljišči, poraslimi z močvirsko vegetacijo, na katerih vsakoletna košnja ni zaželena in ponekod vodi celo v degradacijo ekosistema. Pri izmenjavi zemljišč bomo težili tudi k zaokroževanju posesti, da bi bilo upravljanje z njimi lažje izvedljivo.

  Status: Naloga se še ni pričela

  Rezultati:

 • T.3.4 - Nakup zemljišč in vzpostavitev primernih mikro habitatov za ptice trstišč

  Opis naloge:

  Pri nakupu zemljišč se bomo osredotočili predvsem na najbolj občutljiva zemljišča kar zadeva ohranjanje biodiverzitete mokrišč. NRP bo pridobil 10 ha zemljišč, poraslih z vitalnim in potencialno vitalnim trstičjem, in 40 ha zemljišč, poraslih z združbami visokega šaša in mešanimi združbami trstičja in šaša. Na kupljenih in izmenjanih zemljiščih bomo vzpostavili pomembne mikro habitate – vodna okna (zaplate globoke vode), kjer se rada prehranjujeta kostanjevka in rjavovrati ponirek. Tovrstna vodna okna, obkrožena s trstičjem, ki nudi varno zavetje pred plenilci in drugimi motnjami, zagotavljajo primeren gnezditveni habitat tudi drugim pticam trstišč.

  Status: Naloga se še ni pričela

  Rezultati:

Delovni paket 4: Odstranjevanje odmrle biomase in pilotna produkcija produktov iz viškov biomase
 • T.4.1 - Odstranjevanje odmrle biomase

  Opis naloge:

  Debeli nanosi odmrle biomase na določenih območjih presihajočega Cerkniškega jezera poslabšujejo stanje gnezditvenega habitata kostanjevke in rjavovratega ponirka in predstavljajo grožnjo močvirski vegetaciji. Tovrstne zaplate nanosov navadno nastanejo v trstičju, saj se le tu lahko »ujamejo« in zaustavijo ostanki, ki jih nosi veter. Nanose odmrle biomase poleg odmrlega trstičja sestavlja še seno, ki ga kmetje niso uspeli odstraniti pravočasno. V sklopu te naloge bomo odmrlo biomaso sistematično odstranjevali vsako zimo. V ta namen bomo kupili poseben tip kombajna, podoben tistim, ki jih uporabljajo v naravnih parkih v Angliji in Nemčiji, kjer se soočajo z enakimi izzivi. V okviru te naloge je predviden tudi obisk teh dveh parkov v tujini, kjer si bomo ogledali mehanizacijo in se odločili za najbolj ustrezno za razmere na Cerkniškem jezeru.

  Status: Naloga se izvaja

  Rezultati:

 • T.4.2 - Razvoj produktov iz odvečne biomase s Cerkniškega jezera

  Opis naloge:

  Razvili bomo alternativne načine uporabe s Cerkniškega jezera odstranjene biomase in hkrati kmetom predstavili rešitve za uporabo morebitnega odvečnega sena. Biomaso se lahko uporabi kot surovino za proizvodnjo peletov za steljo za hišne ljubljenčke, za kompostiranje ali kot surovino za bioplin. V okviru projekta bomo izvedli pilotne preizkuse uporabe biomase za vse tri potencialne rešitve.

  Status: Naloga se izvaja

  Rezultati:

Delovni paket 5: Zmanjšanje motenj ptic s strani obiskovalcev
 • T.5.1 - Določitev območij in časovnega okvirja, znotraj katerega se ptic ne sme motiti

  Opis naloge:

  Ptice za uspešno gnezdenje in prezimovanje potrebujejo mir in tišino. Obiskovalci najobčutljivejših območij parka jih motijo s hojo, vožnjo, čolnarjenjem in lovom.  Za učinkovito preprečevanje motenj kostanjevke, rjavovratega ponirka in ostalih specifičnih vrst ptic presihajočega jezera, je potrebno najprej analizirati, katere vrste motenj vse so prisotne, prav tako pa tudi kdaj in na katerih območjih so posamezne vrste ptic najbolj občutljive. Na podlagi teh ugotovitev bomo določili primerne tipe posameznih mirnih con, njihove potencialne lokacije in smernice za preprečevanje motenj v vsaki od njih.

  Status: Naloga se še ni pričela

  Rezultati:

 • T.5.2 - Zmanjšanje motenj ptic zaradi čolnarjenja

  Opis naloge:

  Čolnarjenje na Cerkniškem jezeru še vedno predstavlja grožnjo gnezdečim vrstam vodnih ptic. Še posebej je problematično čolnarjenje na redkih območjih z vodo v sušnem obdobju. V sklopu te naloge bomo pripravili predlog za spremembo trenutno veljavnega  odloka o čolnarjenju z določenimi območji omejitev in sodelovali v postopku njegove prenove in končne odobritve s strani Občine Cerknica. Poleg tega se bomo še posebej posvetili ozaveščanju ljudi o spoštovanju predpisov o čolnarjenju na jezeru. Ker gre pri kršitvah predpisov velikokrat za nepoznavanje nivoja vode, na katerega se veže posamezen predpis, bomo vzpostavili spletni vmesnik, ki bo uporabnikom kazal, kje je v danem trenutku možna in dovoljena plovba. Na petih lokacijah ob jezeru bomo postavili tudi informacijske table z razlago pravil o čolnarjenju.

  Status: Naloga se še ni pričela

  Rezultati:

 • T.5.3 - Omejitev lova na ptice v mirnih conah

  Opis naloge:

  Eden od ključnih motečih dejavnikov za vodne ptice je lov, še posebej za tiste, ki na jezeru prezimujejo. Vsaka neobičajna motnja v tem času povzroča vznemirjenje in stres, ki posledično lahko vodi tudi do preseljevanja. Skupaj s tremi lokalnimi lovskimi družinami bomo sklenili sporazum o opustitvi lova na območjih mirnih con. Mirne cone bodo vključene tudi v operativni program Vlade Republike Slovenije »Program upravljanja območij Natura 2000«, ki je podlaga za spremembe lovsko upravljavskega načrta.

  Status: Naloga se še ni pričela

  Rezultati:

 • T.5.4 - Omejitev obiska v občutljivih območjih

  Opis naloge:

  Povečan in nenadzorovan obisk v glavni turistični sezoni predstavlja eno večjih groženj redkim in ogroženim vodnim pticam in pticam, vezanim na habitat presihajočega jezera. Da bi omilili in preprečili motnje s strani obiskovalcev je nujno potrebno omejiti dostop do najobčutljivejših območij Cerkniškega jezera in obiskovalce preusmeriti na območja, kjer je njihova prisotnost manj moteča. V ta namen bomo pripravil detajlni načrt za urejanje prometa na Cerkniškem jezeru, namestili novo infrastrukturo, prometne znake in opremo za digitalno vodenje obiskovalcev ter zgradili parkirišče na Gorenjem Jezeru.

  Status: Naloga se izvaja

  Rezultati:

 • T.5.5 - Krepitev zmogljivosti službe redarjev parka, posebej na področju nadzora nad obiskovalci

  Opis naloge:

  S krepitvijo zmogljivosti službe redarjev želimo zagotoviti spoštovanje obstoječih in prenovljenih pravil obnašanja na Cerkniškem jezeru s strani obiskovalcev. Zaposlili bomo naravovarstvenega  nadzornika, ki bo kontroliral upoštevanje prometnega režima, omejitev dostopa, pravil čolnarjenja in omejitev na območjih mirnih con. Na najbolj občutljivih območjih jezera bomo postavili pet kamer za snemanje kršitev v nočnem času.

  Status: Naloga se izvaja

  Rezultati:

Delovni paket 6: Trajnost, ponovljivost in uporaba
 • T.6.1 - Uporaba

  Opis naloge:

  Rezultate našega projekta bomo zbrali in predstavili za nadaljnjo uporabo in nadgradnjo. Razvite metode, sisteme, znanja in izkušnje bomo prenašali na področja izven pilotnega območja v Sloveniji in tujini. Na podlagi izkušenj oblikovanja novih kmetijskih ukrepov bomo razvili še en ukrep, ki bo podpiral naravi prijazno upravljanje z močvirsko vegetacijo povsod po Sloveniji. Za naravne parke Slovenije bomo organizirali seminarje, na katerih jim bomo posredovali naše pridobljeno znanje na področju monitoringa uporabe zemljišč in jih vzpodbudili k uporabi v projektu vzpostavljene spletne baze podatkov z vključenim modulom za spremljanje motenj ptic in drugih motenj oz. kršitev.

  Status: Naloga se še ni pričela

  Rezultati:

  T.6.1.i - Uporaba izkušenj s področja nadzorovanja uporabe zemljišč s strani drugih naravnih parkov Slovenije

  T.6.1.ii - Razvoj in implementacija splošnega kmetijskega ukrepa za mokrišča v Sloveniji

  T.6.1.iii – Baza podatkov kot podpora upravljanja z zemljišči na voljo za uporabo drugim naravnim parkom Slovenije z vključenim modulom za spremljanje motenj ptic in drugih motenj/kršitev, pomembnih za ohranjanje narave po vsej Sloveniji

 • T.6.2 - Trajnost

  Opis naloge:

  Zagotovili bomo dolgoročno trajnost projektnih rezultatov in vzpostavili sistem optimalnega upravljanja z močvirsko vegetacijo za ohranjanje habitatnega tipa presihajoča jezera in ciljnih vrst ptic. Izdelali bomo načrt LIFE po LIFEu, v katerem bomo definirali vse aktivnosti za ohranjanje rezultatov projekta.

  Status: Naloga se še ni pričela

  Rezultati:

Delovni paket 7: Monitoring in evaluacija
 • T.7.1 - Monitoring vpliva projekta na gnezdečo populacijo ptic trstišč

  Opis naloge:

  V okviru projekta bomo izvajali številne aktivnosti, ki bodo znatno izboljšale vitalnost trstišč, še posebej na območjih vodnih oken (zaplat globoke vode). Prav ta območja so glavni gnezditveni habitat kostanjevke in rjavovratega ponirka ter ostalih vrst vodnih ptic in ptic trstišč.  Monitoring gnezdeče populacije ptic trstišč se bo izvajal v petih projektnih letih. Kartirali bomo gnezditveni prostor ptic trstišč in spremljali aktivnosti race kostanjevke in rjavovratega ponirka med gnezditveno sezono.

   

  Status: Naloga se izvaja

  Rezultati:

  T.7.1.i - Kartiranje gnezditvenega prostora ptic trstišč

  T.7.1.ii - Monitoring race kostanjevke in rjavovratega ponirka med gnezditveno sezono

 • T.7.2 - Monitoring vpliva projekta na močvirsko vegetacijo in upravljanje z njo

  Opis naloge:

  Aktivnosti, realizirane v sklopu projekta, bodo znatno izboljšale vitalnost močvirske vegetacije. Monitoring vpliva projekta na močvirsko vegetacijo in upravljanje z njo se bo izvajal v petih projektnih letih. Spremljali bomo tako vpliv projekta na vitalnost trstišč, kot tudi upravljanje z zemljišči in stanje habitata.

   

  Status: Naloga se izvaja

  Rezultati:

  T.7.2.i - Monitoring vpliva projekta na vitalnost trstišč     

  T.7.2.ii - Monitoring uporabe zemlje/upravljanja z zemljišči in stanje habitata

 • T.7.3 - Monitoring vpliva projekta na vodne ptice

  Opis naloge:

  V okviru projekta bomo izvajali številne aktivnosti, ki bodo postopoma izboljšale življenjski prostor vodnih ptic in omilile škodljive vplive različnih vrst motenj v času gnezdenja in prezimovanja. Populacija vodnih ptic se bo tako sčasoma povečala. Izvajali bomo monitoring vodnih ptic in spremljali obseg motenj s pomočjo spletne baze podatkov.

   

  Status: Naloga se izvaja

  Rezultati:

  T.7.3.i - Monitoring vodnih ptic

  T.7.3.ii - Spremljanje vznemirjanja vodnih ptic s pomočjo internetne baze podatkov

 • T.7.4 - Monitoring vodostaja in analiza

  Opis naloge:

  Vodostaj presihajočega Cerkniškega jezera je izredno spremenljiv in nepredvidljiv. Obseg jezera ter koliko časa jezero vztraja pri določenem obsegu močno vpliva tako na vegetacijo kot na velikost populacije vodnih ptic in njihovo uspešnost pri gnezdenju. Izvedli bomo analizo velikosti jezera pri različnih vodostajih, poleg tega pa bomo opravili še dodatne meritve vodostajev na izbranih območjih Cerkniškega polja in spremljali izsuševanje na območjih vodnih oken. Nalogo bo v celoti usklajeval Inštitut za raziskovanje krasa.

  Status: Naloga se izvaja


   

  Rezultati:

  T.7.4.i - Analiza velikosti jezera pri različnih vodostajih     

  T.7.4.ii - Dodatne meritve vodostajev na izbranih območjih in ugotavljanje lokalnih odstopanj vodostajev od teoretičnega vodoravnega nivoja

Delovni paket WP8: Komunikacija in diseminacija