Rezultati iskanja
Puščica v desno Puščica v levo
T.2.1 - Določitev optimalnega režima za upravljanje močvirskih habitatov

Domov / LIFE TRŠCA

T.2.1 - Določitev optimalnega režima za upravljanje močvirskih habitatov

Opis naloge:

Skupaj s partnerji bomo določili optimalen način upravljanja z vsemi tipi vegetacije habitata presihajoče jezero (HT 3180*) in natančno določili razporeditev določenih vrst vegetacije. Vse ugotovitve bodo predstavljale podlago za ekonomsko učinkovito oblikovanje novih Kmetijsko-okoljskih ukrepov za upravljanje z močvirsko vegetacijo ter za pripravo detajlnega načrta upravljanja na projektnem območju. Naloga T.2.1 je razdeljena na več podnalog:

 

T.2.1.i - Analiza trenutne uporabe zemljišč in z njo povezanih obstoječih predpisov in ukrepov kmetijske politike

S partnerjema ZRSVN in MKGP bomo analizirali podatke o uporabi zemlje na projektnem območju v zadnjih 5 letih in podatke o vključenosti kmetov v kmetijsko-okoljskih ukrepih in drugih ukrepih kmetijske politike. Ocenili bomo, kateri od teh ukrepov imajo negativen vpliv na upravljanje z  močvirsko vegetacijo in se morajo zato spremeniti. V končno analizo trenutnega upravljanja bomo vključili tudi izkušnje 30 lokalnih lastnikov zemljišč, s katerimi bomo opravili intervjuje.

Rezultati analiz iz te podnaloge bodo pripravljeni kot poročilo in bodo ključni pri pripravi novih in prenovi obstoječih kmetijsko-okoljskih in drugi ukrepov kmetijske politike.

 

T.2.1.ii - Identifikacija tipov močvirske vegetacije in določitev optimalnega upravljanja z njimi

V sklopu te naloge bomo s pomočjo profesionalne GPS naprave natančno določili porazdelitev različnih tipov močvirske vegetacije na Cerkniškem jezeru, za vsakega izmed njih naredili oceno z vidika ekosistema in določili optimalno metodo upravljanja. Pripravili bomo tudi analizo ekoloških potreb rjavovratega ponirka in race kostanjevke. Pri pripravi analize bodo sodelovali tudi strokovnjaki s Poljske, ki bodo obiskali Cerkniško jezero in projektni ekipi svetovali na terenu.

Na podlagi vseh zbranih podatkov in analiz bomo pripravili poročilo o optimalni rabi močvirskih habitatov, ki bo podlaga za pripravo Načrta upravljanja (T.2.1.iv) in za oblikovanje kmetijsko-okoljskih ukrepov.

 

T.2.1.iii - Vzpostavitev poskusnih / demonstracijskih parcel z različnimi režimi košnje

NRP bo pripravil set eksperimentalnih parcel na dveh lokacijah, na katerih bomo preizkušali različne režime košnje (opustitev košnje, košnja enkrat letno, košnja na dve leti, košnja na tri leta). Na teh parcelah bomo delali redne popise vegetacije, da bomo spremljali odziv habitata in vegetacije na različne načine upravljanja. Prav tako bodo te  testne parcele uporabne kot učni pripomoček za različne skupine.

NRP bo najprej pripravil detajlni načrt za vzpostavitev poskusnih ploskev ter njihovo upravljanje, nato jih bomo označili na terenu, zraven pa postavili tudi informacijsko tablo z informacijami o tej podnalogi.

 

T.2.1.iv - Podroben načrt upravljanja zemljišč na projektnem območju

Na podlagi zbranih podatkov v vseh zgoraj omenjenih aktivnostih bomo za vsako parcelo na projektnem območju pripravili podroben načrt upravljanja. Slednji bo zagotavljal optimalne življenjske pogoje tako različnim vrstam močvirske vegetacije kot tudi populacijam ciljnih vrst ptic.

Status: Naloga se izvaja

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rezultati:

6. februarja 2024 smo izvedli interno delavnico na temo vrednotenja močvirskih habitatov z vsemi projektnimi partnerji. Obravnavali smo 6 tipov močvirskih habitatov: vitalna trstišča, trsje s kravino, kravina, obrežna vegetacija, jezerska okna in jezersko bičkovje. Za vsakega od njih smo na delavnici najprej definirali rastlinske in živalske vrste, ki so vezane nanj, nato pa še vse stvari, na katere je potrebno paziti pri načrtovanju ukrepa kmetijske politike.