Rezultati iskanja
Pilotni projekt M16.2 - Vrstno pestri travniki

Pilotni projekt M16.2 - Vrstno pestri travniki

Pilotni projekt M16.2 – Vrstno pestri travniki: »Vrstno pestri travniki za izboljšanje prakse obnove travniških površin in za zagotavljanje vrstne pestrosti na kmetijskih gospodarstvih ter boljše paše za čebele in druge podporne organizme«

Vodilni partner: Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko

Vodja projekta: izr. prof. dr. Sonja Škornik

Projektni partnerji:

Novinet d.o.o., so.p.,
Inkluzivni park 1890, so.p.,
Benjamin Leskovec s.p.,
ZRC SAZU,
Replika Invest, d.o.o.,
Lojze Kerin,
Notranjski regijski park,
Slavko Žagar

Trajanje projekta: december 2023 – december 2024

Namen projekta

Preizkušanje oz. priprava podlage za izboljšanje prakse vzpostavitve in vzdrževanja vrstno pestrih travnikov, ki imajo velik potencial za podporo ohranjanja biodiverzitete, ekosistemskih funkcij in storitev na kmetijskih gospodarstvih. Razvijanje oz. preizkušanje smernic za trajnostno upravljanje vrstno pestrih travnikov, ki bodo učinkovite tako iz strokovnega kot tudi iz praktičnega vidika in, ki vključujejo tudi problematiko motiviranosti kmetovalcev za izvajanje tovrstnih ukrepov. Oblikovanje modelov upravljanja z vrstno bogatimi travniki, s katerimi bomo preizkušali učinkovitost ukrepov za njihovo vzpostavitev oz. vzdrževanje ter s tem prispevali k izboljšanju prakse na tem področju.

Cilji projekta

Cilj projekta je povečati ozaveščenost in usposobljenost različnih interesnih skupin, vključno s kmetijskimi gospodarstvi, strokovnjaki in širšo javnostjo, za trajno ohranjanje in obnavljanje biotske raznovrstnosti, ekosistemskih funkcij, kot tudi  njihovo ozaveščanje o koristih  vrstno pestrih travnikov za izboljšanje učinkovitosti opraševanja v kmetijskem okolju. Na dolgi rok se bo lahko izboljšala tudi proizvodna sposobnost kmetijskih gospodarstev ter vzpostavili pogoji, ki jim omogočajo razvoj novih dejavnosti (ali izboljšanje obstoječih), kot je npr. čebelarstvo. Nove potencialne dejavnosti pa bodo lahko posledično tudi povečale njihovo ponudbo kmetijskih proizvodov.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz kmetijskega sklada za razvoj podeželja (6. JR za podukrep 16.2. Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij), vrednost sofinanciranja znaša 74.999,92 €.

 Več informacij: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in Program razvoja podeželja RS